Echtzeit

literaturoutdoors - Give Peace A Chancehttps://www.literaturoutdoors.com07/22

G rau

I st der Himmel

V oller Rauch in

E chtzeit

 

P assiert

E s wir stehen

A m Anfang und

C harkiw nicht am

E nde

 

A llgegenwärtig die

 

C hance auf Frieden

H eute aber

A uch

N och morgen

C harkiw

E rbebt